روز جمعه ۴ اسفند ماه دوره علمی فرهنگی سبک زندگی از دیدگاه نهج البلاغه و سیره شهدا در محل بیت الزهرا اهواز و به همت هیات مشکات الهدی برگزار شد. همچنین در این مراسم آیت الله حیدری حضور یافته و ایراد سخنرانی کردند.

meshkat (3)

meshkat (4)


meshkat (5)


meshkat (6)


meshkat (7)


meshkat (8)


meshkat (9)


meshkat (11)


meshkat (12)


meshkat (14)


meshkat (15)

meshkat (16)


meshkat (17)


meshkat (18)


meshkat (21)


meshkat (22)


meshkat (24)


meshkat (25)


meshkat (26)